Policys

Kvalitetsstämpel 
Kvalitetspolicy

Vårt övergripande kvalitetsmål är att hela företaget skall framstå som ett begrepp lika med kvalitet, enligt kraven i ISO 9001:2000. 

 • Infometric arbetar med att utveckla, sälja och driftsätta energimättekniksystem enligt våra kunders förväntningar så att kunderna alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör.
 • Våra kunder skall se oss som samarbetspartner, och känna att vi är lyhörda och tillvaratar deras önskemål och krav.
 • Vi skall ständigt arbeta med att förbättra och utveckla vårt kvalitetssystem samt löpande utbilda och engagera vår personal efter marknadens krav och behov.

Detta uppnår vi genom mångårig erfarenhet med personal som känner glädje i att utföra ett bra arbete åt alla kunder.

Miljöstämpel 
Miljöpolicy

Vårt övergripande miljömål är att hela företaget skall verka för en bättre miljö enligt kraven ISO 14001. 

 • Infometric skall erbjuda och aktivt föreslå våra kunder miljöanpassade produkter och tjänster.
 • Våra kunder skall känna tilltro till vårt miljöarbete.
 • Våra transporter ska ständigt vara föremål för effektivisering och förbättring med syfte att förebygga föroreningar.
 • Vi skall arbeta med att sortera de restprodukter som uppkommer i vårt dagliga arbete.
 • Vi skall arbeta aktivt med att följa tillämpliga lagar och föreskrifter samt övriga krav som ställs på vår verksamhet.

Vi skall aktivt lyssna på våra kunders önskemål samt arbeta med ständiga förbättringar av företagets miljöpåverkan.

CSR 
CSR-policy

Infometric definierar CSR (Corporate Social Responsibility) som vårt ansvar för effekterna av våra beslut och aktiviteter på samhälle och miljö så att dessa, genom ett öppet och etiskt agerande:

 • överensstämmer med hållbar utveckling inklusive samhällets välfärd,
 • tar hänsyn till intressenters förväntningar,
 • följer gällande lagstiftning och är i enlighet med normer och förhållningssätt samt
 • genomsyrar företaget och integreras i vår verksamhet.

Ansvarsfullt företagande 

Infometric är en totalleverantör inom el-, tele-, teknik- och säkerhetsinstallationer med efterföljande service och underhåll. Vi är medvetna om att vår verksamhet påverkar både samhälle och miljö omkring oss och det innebär att vi har och tar ansvar för att ställa krav på oss själva likväl som på våra affärspartners. Vi tror också på att frivilligt arbeta för att främja hållbar utveckling och företagets samhällsansvar.

Infometrics dagliga kontakt med leverantörer sker alltmer digitalt och detta kombinerat med kundernas och samhällets ökade fokus på mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sociala orättvisor, har inneburit att företaget infört en uppförandekod. Den beskriver de krav och förväntningar som ställs på såväl den egna organisationen som på leverantörerna.

Infometrics uppförandekod stödjer FN:s Global Compact och dess principer utgör grunden för vår CSR-policy. Uppförandekoden revideras årligen och ses över vid behov. Ytterst ansvarig för detta är ledningsgruppen. CSR-policyn formulerar de etiska krav vi har på oss själva på Infometric samt de krav som vi ställer på våra affärspartners. Policyn publiceras offentligt och används som styrmedel vid tecknande av externa avtal.

Infometric vill:

 • aktivt arbeta för mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, god hälsa/säkerhet, en god arbetsmiljö och social rättvisa,
 • aktivt ta hänsyn till risker, sett ur ett miljöperspektiv,
 • aktivt arbeta för att minimera de negativa konsekvenserna på den yttre miljön,
 • aktivt ställa krav på och stötta leverantörer och genom dialog se till att uppförandekod efterföljs, vilket är det långsiktiga målet, samt
 • säkerställa att resurserna sätts in där de behövs, för att kunna motsvara de krav som ställs i uppförandekoden.

Mål 

För Infometric är målet med CSR-policyn att bidra till en hållbar utveckling i vårt samhälle och att minimera negativa effekter av våra beslut och aktiviteter på samhälle och miljö. Vi ska agera etiskt och öppet och genom dialog med våra intressenter långsiktigt arbeta för att uppförandekoden efterlevs både i den egna organisationen och av våra affärspartners. Detta innebär att vi ska visa ärlighet och integritet i samspelet mellan medarbetare och intressenter samt inför vår omvärld.

Infometrics CSR-policy bygger på Global Compacts tio principer, vilka delas in i följande fyra huvudområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Infometric ställer motsvarande krav på medarbetare och leverantörer att respektera och ställa sig bakom principerna i Global Compact ( www.unglobalcompact.org ). 

Efterlevnad 

Efterlevnaden av Infometrics CSR-policy är en fråga för företagsledningen. Alla chefer är inom sitt ansvarsområde skyldiga att säkerställa att medarbetare och affärspartners är införstådda med och agerar enligt innehållet i denna policy. Vi utgår ifrån att våra kunder och samarbetspartners delar vår ambition att agera som ett ansvarsfullt företag i en global gemenskap som harmoniserar med allmänt erkända etiska principer för affärsmässighet.